STUDIJNÍ OBORY

STUDIJNÍ OBORY NA HERMÉS MB

 • S MATURITOU

  OBCHODNÍ AKADEMIE

  Zaměření studia:

       • Informační technologie

   

       • Cestovní ruch

   

       • Marketing, Management (reklama, organizace)

  CHARAKTERISTIKA

  Studium je koncipováno tak, aby byli absolventi vybaveni komplexními dovednostmi jak ve svém budoucím zaměstnání, tak v osobním životě. Dominantní postavení zde mají především marketing, management a výpočetní technika. Studenti tak během 4letého studia získávají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie.

  Absolventi 4letého prezenčního studia nacházejí proto uplatnění na různých pracovních pozicích: Absolventi mohou pracovat v ekonomických, finančních, plánovacích, informačních a personálních útvarech v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu, cestovního ruchu, hotelnictví, peněžnictví, pojišťovnictví, v reklamních agenturách, realitních agenturách, ve státní a veřejné správě. Po získání praktických zkušeností se mohou uplatnit na různých manažerských funkcích nebo jako samostatní podnikatelé. Řada absolventů také úspěšně pokračuje na vysokých školách.

  PŘIHLÁŠKA

  GASTRONOMIE

  4 leté denní studium

  CHARAKTERISTIKA

  Studijní obor připravuje žáky na zvládnutí technologie přípravy jídel pro běžné a slavnostní příležitosti včetně jídel dietních, na expedici jídel a nápojů, ovládání techniky přípravy a dokončování jídel před hostem, sestavování jídelních a nápojových lístků, ovládání přípravy míšených nápojů, ovládání základů obsluhy a s ní související činnosti, ovládání moderní administrativní techniky, osvojení si evidence pohybu zboží, skladování, kalkulace a stanovení ceny, ovládání techniky příjímání, evidování a vyřizování objednávek. Žák získá přehled o strojním zařízení a technickém vybavení provozoven společného stravovaní a dovede je prakticky využívat.

  Absolventi studijního oboru nacházejí uplatnění v podnicích společného stravování, zejména ve funkcích kuchař – kuchařka, číšník – servírka a podle osobních předpokladů i ve vyšších funkcích středního mangementu. Teoretická výuka poskytuje vzdělání ve všeobecných a odborných předmětech. Odborné znalosti získávají žáci v předmětech technologie, stolničení, potraviny a výživa, speciální technologie, ekonomika a účetnictví a marketing. Na teoretické vyučování navazuje odborný výcvik, který probíhá ve školních nebo smluvních pracovištích školy. V rámci nadstandardní výuky mohou žáci absolvovat kurz studené kuchyně, someliérský kurz nebo barmanský kurz.

  UČEBNÍ PLÁN
  PŘIHLÁŠKA DENNÍ

 • S VÝUČNÍM LISTEM

  KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

  3leté denní i dálkové studium

   

  Obor je koncipován jako ucelený komplex profesní přípravy pro úsek technologie přípravy pokrmů a pro úsek obsluhy.

   

  Absolvent – zná technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost – ovládá techniku obsluhy, sestavuje nabídkové listy služeb a výrobků, realizuje jejich odbyt, provádí vyúčtování – zajišťuje provoz výrobních a odbytových středisek, využívá technologická zařízení, organizuje potřebné činnosti při přípravě, průběhu gastronomických akcích – vede dokumentaci provozovny – ve styku s hostem je připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Pro odbornou přípravu žáků je využíváno spolupráce s regionálními i dalšími externími firmami .
  Součástí profesní přípravy je absolvování specializačních kurzů – kurz studené kuchyně, barmanský, sommeliérský a baristický kurz, kurz dekorativního vykrajování ovoce a zeleniny. Žáci mohou absolvovat část profesní přípravy na zahraničních stážíchMožnosti dalšího studia: Absolventi mohou pokračovat ve studiu u nás v nástavbovém oboru Podnikání, ukončeném maturitní zkouškou, nebo ve studijním oboru Gastronomie.

  UČEBNÍ PLÁN

  PŘIHLÁŠKA DENNÍ

  UČEBNÍ PLÁN dálková

  PŘIHLÁŠKA DÁLKOVÉ

  TRUHLÁŘ

  3 leté denní studium

   

  CHARAKTERISTIKA

   

  Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá vždy jeden týden teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Praktické vyučování je zajišťováno na smluvních pracovištích školy u právnických a fyzických osob.

   

  Absolvent se uplatní při výkonu povolání truhlář v odvětví dřevozpracující výroby při výrobě nábytku a zařízení a dřevěných konstrukcí. Je připraven vykonávat odborné práce při výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, při opravách a renovacích truhlářských výrobků. Může vykonávat výrobní kontrolu a kontrolu jakosti výroků apod. Je připraven samostatně provádět odborné práce v oboru truhlář.

  UČEBNÍ PLÁN
  PŘIHLÁŠKA

 • NÁSTAVBOVÉ STUDIUM s MATURITOU

  GASTRONOMIE

  2letá kombinovaná forma studia

   

  CHARAKTERISTIKA

  Obor připravuje žáky pro samostatný výkon řídících a technologických činností i obchodně podnikatelských aktivit v gastronomii.
  Uplatnění absolventa je na pozicích středního managementu při přípravě pokrmů nebo technice obsluhy; je připraven zejména na vyšší provozní funkce, na práci ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Je připravován i na soukromé podnikání v sektoru gastronomie.

       Výuka v kombinované formě probíhá pravidelně jeden den v týdnu od 15.00 – do 19.00. V případě neúčasti jsou studijní materiály přístupné online ve školním prostředí Moodle.

   
  UČEBNÍ PLÁN kombinovaná
   

  PŘIHLÁŠKA KOMBINOVANÁ

   

  PODNIKÁNÍ

  2letá denní nebo kombinovaná forma studia

   

  CHARAKTERISTIKA

   

       Prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali v tříletém učebním oboru. Důraz je kladen na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu, marketingu a informatiky na konkrétní situace v podnikové sféře. Absolvent je připraven k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

   

        Výuka v kombinované formě probíhá pravidelně jeden den v týdnu od 15.00 – do 19.00. V případě neúčasti jsou studijní materiály přístupné online v školním prostředí Moodle.

  UČEBNÍ PLÁN denní

  PŘIHLÁŠKA DENNÍ

  UČEBNÍ PLÁN kombinovaná

  PŘIHLÁŠKA KOMBINOVANÉ

  PROVOZNÍ TECHNIKA

  2letá dálková nebo kombinovaná forma studia

   

  CHARAKTERISTIKA

   

       Prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali v tříletém učebním oboru. Důraz je kladen na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z oblasti strojírenství, technického kreslení a informatiky na konkrétní situace v technické sféře. Absolvent je připraven k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

   

        Výuka v kombinované formě probíhá pravidelně jeden den v týdnu od 15.00 – do 19.00. V případě neúčasti jsou studijní materiály přístupné online v školním prostředí Moodle.

   

  Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

  PŘIHLÁŠKA KOMBINOVANÉ

  UČEBNÍ PLÁN dálková

  PŘIHLÁŠKA DÁLKOVÉ