www.hermes-mb.cz

Střední škola HERMÉS MB

| Informace pro studenty ke konzultacím od 11. 5. 2020 |

05. 05. 2020

Tento dokument obsahuje dvě důležité části :

   1. o organizaci vzdělávacích aktivit, provozu školy a hygienických opatřeních,
   2. o povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými skupinami.

| Cesta do školy a ze školy, příchod ke škole a pohyb před školou

 • dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • je zakázáno shlukování a zdržování se na schodech před vchodem do školy
 • při odchodu ze školy se je zakázáno zastavovat se před vchodem do školy a jeho nejbližším okolí

| Vstup do budovy školy

 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům a to výhradně za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku
 • při prvním vstupu do školy předkládá žák Čestné prohlášení, které je možné stáhnout na webových stránkách školy (tj. vytisknout, vyplnit a podepsat žákem). Další z možností je vyplnění Čestného prohlášení při vstupu do školy.
 • čestné prohlášení obsahuje:
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví - viz níže
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
 • opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy
 • před vstupem na patro si žáci desinfikují ruce

| Ve třídě

 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku
 • žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce
 • časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně 1x za hodinu 5 min)
 • při přesunech dodržujte odstup 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 m)

| Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory :

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např.hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např.
 • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
 • při protinádorové léčbě
 • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

| Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zletilý žák (popřípadě zákonní zástupci) zvážil tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy - viz výše.

Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Česné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ... ke stažení ZDE

 

tel. : +420 326 723 630     |     Laurinova 1049, Mladá Boleslav     |     www.hermes-mb.cz     |     info@hermes-mb.cz